Đề cương chi tiết các môn học ngành Quản lý đất đai

18.PPTCKH trong QLTN&MT(1)-đã chuyển đổi 20.Đề cương học phần-kiểm định_TDCS1.docx_2-đã chuyển đổi 21. Đề cương học phần-kiểm định_TDCS2.docx_2-đã chuyển đổi 22.Đề cương Đánh giá...

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2020

4. Chương trình đào tạo QLDD - 09-11-2021

Liên thông Trung cấp – Đại học (Chính quy)

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Lý thuyết (tiết) Thực hành (giờ) 7.1. Kiến thức giáo dục đại cương(không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) 30 7.1.1....

Chương trình đào tạo Đại học ngành Quản lý đất đai 2014

Chương trình đào tạo QLDD 2014

Liên thông Cao đẳng – Đại học (Chính quy)

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Lý thuyết (tiết) Thực hành (giờ) 7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 15 7.1.1. Lý luận Mac – Lênin và Tư tưởng...

Liên thông Cao đẳng – Đại học (Chính quy)

 TT Mã học phần Tên học phần Số TC Lý thuyết (tiết) Thực hành (giờ) 7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 14 7.1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ...

Đào tạo Thạc sĩ

Mã học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) Phần chữ Phần số Tổng số LT TH, TN, TL Kiến thức chung 7 LLC 3002 Triết học (Philosophia) 3 2 1 THN 3001 Tiếng Anh (English) 4 2 2 Phần kiến thức cơ sở và chuyên...

TIN MỚI

Chiến lược, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa giai đoạn 2015-2020,...

Chiến lược, KH thực hi chiến lược phát triển khoa TNMT 2015-2020, tầm nhìn 2030

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2020

4. Chương trình đào tạo QLDD - 09-11-2021

Chương trình dạy học ngành Quản lý đất đai

chương trình dạy học ngành QLDD_0001

Đề cương chi tiết các môn học ngành Quản lý đất đai

18.PPTCKH trong QLTN&MT(1)-đã chuyển đổi 20.Đề cương học phần-kiểm định_TDCS1.docx_2-đã chuyển đổi 21. Đề cương học phần-kiểm định_TDCS2.docx_2-đã chuyển đổi 22.Đề cương Đánh giá...

Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai năm 2020

630 QĐ Ban hành Mục tiêu và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc ĐH chính quy Chuẩn đầu ra_QLDD2020