Bộ môn Quản lý đất đai


 • ThS. ĐỖ THỊ LAN ANH
  – Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
  – Email: anhdtl@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0974 405 877
  ​ ​​ TS. KHƯƠNG MẠNH HÀ
  – Chức vụ: Phó trưởng khoa – Trưởng bộ môn
  – Email: hakm@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0914 257 747
  ​ ​​ PGS.TS. HỒ THỊ LAM TRÀ
  – Chức danh: Giảng viên cao cấp
  – Email: holamtra@vnua.edu.vn
  – Điện thoại: 0396 223 368
  ​ ​​ ThS. PHẠM QUỐC THĂNG
  – Chức danh: Giảng viên
  – Email:thangpq@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0864 472 534
  ​ ​​ ThS. LÊ THỊ HƯƠNG THÚY
  – Chức danh: Giảng viên
  – Email: thuylth@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0977 245 100

  TS. PHÙNG GIA HƯNG
  – Chức danh: Giảng viên
  – Email: hungpg@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0913 051 970

     ThS. TRẦN VĂN HẢI
  – Chức danh: Giảng viên
  – Email: haitv@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0913986198
  ThS. TRẦN THỊ HIỀN
  – Chức danh: Giảng viên
  – Email: hientt@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0916 087 866
  TS. NGUYỄN VĂN VƯỢNG
  – Chức danh: Giảng viên chính
  -Email:vuongdhnlbg@gmail.com
  – Điện thoại: 0915 062 838

  TS. NGUYỄN BÌNH NHỰ
  – Chức danh: Giảng viên cao cấp
  -Email: nhunv@bafu.edu.vn
  – Điện thoại: 0915 062 838

   

 

 

 •