Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường

ThS. PHAN LÊ NA (Phó bộ môn-Phụ trách bộ môn)
– Chức danh: Giảng viên
– Email: napl@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 588 187
​​​ TS. NGUYỄN VĂN BÀI (Trưởng khoa)
– Chức danh: Giảng viên chính
– Email: bainv@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0915 538 066
​​​ ThS. PHẠM QUỐC THĂNG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thangpq@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0936 844 596
TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP (Phó Hiệu trưởng)
Chức danh: Giảng viên cao cấp (kiêm giảng)
Email: diepnt@bafu.edu.vn
Điện thoại: 0915 074 795
​​ ThS. PHẠM THỊ THƠM
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thompt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01689 980 770
ThS. DƯƠNG THỊ HẬU
– Chức danh: Giảng viên
– Email: haudt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0964 348 190
ThS. PHẠM THỊ TRANG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: trangpt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01692 418 760
ThS. ĐINH THỊ THU TRANG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: trangdtt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0986 269 320
KS. BÙI THỊ THƠM
– Chức danh: Chuyên viên (Giáo vụ khoa)
– Email: thombt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 534 122
ThS. ĐẶNG THU HUYỀN
– Chức danh: Giảng viên
– Email: huyendt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0989 166 158