Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường

 

ThS. PHAN LÊ NA (Phó bộ môn-Phụ trách bộ môn)
– Chức danh: Giảng viên
– Email: napl@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 588 187
​​​ TS. NGUYỄN VĂN BÀI (Trưởng khoa)
– Chức danh: Giảng viên chính
– Email: bainv@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0915 538 066
​​​ TS. PHẠM THỊ THƠM
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thompt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0389 980 770
TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP
Chức danh: Giảng viên cao cấp (kiêm giảng)
Email: diepnt@bafu.edu.vn
Điện thoại: 0915 074 795
​​ ThS. ĐINH THỊ THU TRANG
– Chức danh: Giảng viên
– Email:trangdtt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0986 269 320
ThS. DƯƠNG THỊ HẬU
– Chức danh: Giảng viên
– Email: haudt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0964 348 190
KS. BÙI THỊ THƠM
– Chức danh: Chuyên viên (Giáo vụ khoa)
– Email: thombt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 534 122