Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường

​​​ ThS. PHẠM QUỐC THĂNG
– Trình độ: Thạc sĩ
– Email: thangpq@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0936 844 596
​​​ TS. NGUYỄN VĂN BÀI
– Chức vụ: Trưởng khoa
– Email: bainv@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0915 538 066
​​​ ThS. TẠ THỊ KIM BÌNH
– Chức danh: Giảng viên
– Email: binhttk@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0973 593 371
​​​ ThS. ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH
– Chức danh: Giảng viên
– Email: anhdtn@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0973 883 042
​​​ ThS. PHẠM THỊ THƠM
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thompt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01689 980 770
ThS. NGUYỄN TIẾN TRUNG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: ntrungbn@gmail.com
– Điện thoại: 0949 933 668
ThS. PHAN LÊ NA
– Chức danh: Giảng viên
– Email: napl@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 588 187
ThS. ĐINH THỊ THU TRANG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: trangdtt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0986 269 320
KS. BÙI THỊ THƠM
– Chức danh: Chuyên viên (Giáo vụ khoa)
– Email: thombt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 534 122
KS. PHẠM THỊ TRANG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: trangpt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01692 418 760
TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP
Chức danh: Giảng viên (kiêm giảng)
Email: diepnt@bafu.edu.vn
Điện thoại: 0915 074 795
ThS. DƯƠNG THỊ HẬU
– Chức danh: Giảng viên
– Email: haudt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0964 348 190
KS. ĐẶNG THU HUYỀN
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thuhuyen95.nl@gmail.com
– Điện thoại: 0989 166 158