Cán bộ viên chức

Nguyễn Văn Bài

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức vụ/Chức danh: Trưởng khoa / Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Đất – Nước – Môi trường
 • Email: bainv@bafu.edu.vn
Khương Mạnh Hà

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức vụ/Chức danh: Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn/Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý tài nguyên đất đai
 • Email: hakm@bafu.edu.vn
Hồ Thị Lam Trà

 • Trình độ: PGS.Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên cao cấp
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: holamtra@vnua.edu.vn
Nguyễn Tuấn Điệp

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên cao cấp
 • Hướng nghiên cứu chính: Sinh thái nông nghiệp – Môi trường
 • Email: diepnt@bafu.edu.vn
Nguyễn Bình Nhự

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên cao cấp
 • Hướng nghiên cứu chính: Nông hóa – Thổ nhưỡng
 • Email: nhunb@bafu.edu.vn
Phùng Gia Hưng

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: hungpg@bafu.edu.vn
Nguyễn Văn Vượng

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Nông hóa – Thổ nhưỡng
 • Email: vuongnv@bafu.edu.vn
Mai Thị Huyền

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức vụ/Chức danh: Phó Hiệu trưởng/Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý kinh tế
 • Email: huyenmt@bafu.edu.vn
Nguyễn Văn Hoàn

 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Sinh thái nông nghiệp – Môi trường
 • Email: hoannv@bafu.edu.vn
Đỗ Thị Lan Anh 

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức vụ/Chức danh: Phó trưởng bộ môn/Giảng viên chính
 • Hướng nghiên cứu chính: Bản đồ – Hệ thống thông tin địa lý
 • Email: anhdtl@bafu.edu.vn
Phan Lê Na 

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức vụ/Chức danh: Phó phụ trách bộ môn/Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Khoa học môi trường
 • Email: napl@bafu.edu.vn
Phạm Quốc Thăng 

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: thangpq@bafu.edu.vn
Trần Văn Hải

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: haitv@bafu.edu.vn
Trần Thị Hiền

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: hientt@bafu.edu.vn
Lê Thị Hương Thúy

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý đất đai
 • Email: thuylth@bafu.edu.vn
Phạm Thị Thơm

 • Trình độ: Nghiên cứu sinh
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật – công nghệ môi trường
 • Email: thompt@bafu.edu.vn
Dương Thị Hậu

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Khoa học môi trường
 • Email: haudt@bafu.edu.vn
Đinh Thị Thu Trang

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu chính: Khoa học môi trường
 • Email: trangdtt@bafu.edu.vn
Bùi Thị Thơm

 • Trình độ: Kỹ sư
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: thombt@bafu.edu.vn
Phạm Thị Huyền Trang

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: trangpth@bafu.edu.vn