Liên thông Trung cấp – Đại học (Chính quy)

618
TT
học phần
Tên học phần Số TC Lý thuyết
(tiết)
Thực hành
(giờ)
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương(không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) 30
7.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh  5
Bắt buộc (5 TC)
LLC2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23 15
LLC2003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 30 30
7.1.2. Khoa học xã hội 2
Bắt buộc (2 TC)
3 LLC2005 Tâm lý học đại cương 2 23 15
7.1.3. Ngoại ngữ 7
Bắt buộc (7 TC)
4 THN2002 Tiếng Anh 2 2 23 15
5 THN2003 Tiếng Anh 3 3 30 30
6 THN2009 Tiếng Anh chuyên ngành 2 23 15
7.1.4. Toán Tin học Khoa học tự nhiên Công nghệ – Môi trường 16
Bắt buộc (14 TC)
7 KCB2007 Hoá học đại cương 2 23 15
8 TNM2032 Phương pháp tiếp cận khoa học 2 23 15
9 KCB2002 Đại số tuyến tính 3 53 0
10 KCB2004 Xác suất – Thống kê 3 53 0
11 KTO2046 Nguyên lý kinh tế 2 38 0
12 TNM2033 Sinh thái môi trường 2 23 15
Tự chọn (2/6 TC)
13 LLC2007 Logic học đại cương 2 30 0
14 LLC2006 Xã hội học đại cương 2 30 0
15 TNM2024 Đánh giá tác động môi trường 2 23 15
7.1.5. Giáo dục thể chất 2 90
Bắt buộc (2 TC)
16 KCB2012 Giáo dục thể chất 2 0 60
7.1.6. Giáo dục quốc phòng 6
Bắt buộc (6 TC)
17 KCB2013 Giáo dục quốc phòng 6
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 45
7.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 14
Bắt buộc (12 TC)
18 QLD2002 Địa lý kinh tế 2 23 15
19 QLD2003 Thổ nhưỡng 1 3 38 15
20 QLD2004 Thổ nhưỡng 2 2 23 15
21 QLD2006 Trắc địa 2 3 15 60
22 QLD2008 Đánh giá đất 2 23 15
Tự chọn (2/4 TC) 2
23 TNM2035 Dân số và môi trường 2 23 15
24 QLD2010 Ngôn ngữ lập trình 2 23 15
7.2.2. Kiến thức ngành 31
Bắt buộc (23 TC)
25 QLD2014 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ 3 15 60
26 QLD2015 Viễn thám 2 15 30
27 QLD2018 Quy hoạch sử dụng đất 2 3 30 30
28 QLD2019 Thực hành trắc địa 3 0 90
29 QLD2020 Đăng ký thống kê đất đai 2 23 15
30 QLD2022 Hệ thống thông tin địa lý 2 15 30
31 QLD2023 Quy hoạch phát triển nông thôn 2 23 15
32 QLD2024 Hệ thống thông tin đất đai 2 15 30
33 QLD2025 Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn 2 23 15
34 QLD2026 Giao đất, thu hồi đất 2 23 15
Tự chọn (8/16 TC)
35 QLD2028 Trắc địa địa chính 2 15 30
36 QLD2029 Hệ thống định vị toàn cầu 2 15 30
37 QLD2030 Hệ thống thông tin bất động sản 2 23 15
38 QLD2031 Quy hoạch cảnh quan 2 23 15
39 QLD2032 Thuế nhà đất 2 23 15
40 QLD2033 Xây dựng bản đồ đất 2 23 15
41 QLD2009 Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường 2 23 15
42 QLD2027 Thị trường bất động sản 2 23 15
7.3. Thực tập tốt nghiệp 6 360
43 QLD6035 Chuyên đề tốt nghiệp 6 360
Tổng số
(Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
81