Sơ đồ tổ chức

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
​​
TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Văn Bài
Điện thoại: 0915 538 066
Email: bainv@bafu.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG KHOA- TRƯỞNG BỘ MÔN
TS. Khương Mạnh Hà
Điện thoại: 0914 257 747
Email: hakm@bafu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Ths. Phan Lê Na
Điện thoại: 0977 588 187
Email: napl@bafu.edu.vn

​ ​ PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Đỗ Thị Lan Anh
Điện thoại: 0974 405 877
Email:anhdtl@bafu.edu.vn

KẾ TOÁNPhạm Thị Huyền Trang
Điện thoại: 0972 343 818
Email:huyentrang2303@gmail.com
TRỢ LÝ VĂN PHÒNG,
GIÁO VỤ KHOA
Bùi Thị Thơm
Điện thoại: 0977 534 122
Email:thombt@bafu.edu.vn