Đề cương chi tiết các môn học ngành Quản lý đất đai

1650
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Khoa: Tài nguyên và Môi trường
STT Mã học phần Tên học phần Link download
1 LLC2013 Triết học Mác Lênin 1.ĐỀ CƯƠNG CHUẨN ĐẦU RA TRIẾT HỌC(QLDĐ) 2020
2 LLC2014 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2.ĐỀ CƯƠNG MÔN KTCT- NGÀNH QLDĐ
3 LLC2015 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3.12.21 ĐỀ CƯƠNG CNXHKH – QLDD
4 LLC2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.Đề cương học phần TTHCM
5 LLC2016 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5.Đề cương học phần LSĐCSVN
6 LLC2006 Pháp luật đại cương 6. ĐỀ CƯƠNG PLĐC – QLDD
7 LLC2005 Tâm lý học đại cương 7. Đề cương TLHDC 2020 QLDĐ
8 LLC2012 Kỹ năng thực hành xã hội 8. de cuong KN thực hành XH đất đai
9 THN2022 Tiếng Anh 1 9. Đề cương học phần Tieng Anh 1
10 THN2023 Tiếng Anh 2 10. Đề cương tiếng Anh 2
11 THN2027 Tiếng Trung 1 11. Đề cương tiếng Trung 1 -CĐR (01.2020)
12 THN2028 Tiếng Trung 2 12. Đề cương tiếng Trung 2 (Công Thành)
13 KCB2007 Hoá học đại cương 13. ĐỀ CƯƠNG HÓA ĐẠI CƯƠNG
14 KCB2026 Toán cao cấp 14. ĐỀ CƯƠNG TOÁN CC
15 KCB2027 Xác suất – Thống kê 15. ĐỀ CƯƠNG XSTK
16 THN2019 Tin học đại cương 16. Đề cương THĐC  – THN2019
17 KCB2012 Giaáo dục thể chất 1 17. Đề cương học phần GDTC1
18 KCB2023 Giaáo dục thể chất 2 18. Đề cương học phần GDTC2
19 KCB2024 Giaáo dục thể chất 3 19. Đề cương học phần GDTC3
20 TMN2032 Phương pháp tiếp cận khoa học trong quản lý TN&MT 20.PPTCKH trong QLTN&MT
21 TMN2033 Sinh thái môi trường 21. Đề cương Sinh thái MT
22 QLD2054 Thổ nhưỡng 22.De cuong thổ nhưỡng
23 QLD2003 Trắc địa cơ sở 1 23.Đề cương học phần-_TDCS1.docx_2
24 QLD2004 Trắc địa cơ sở 2 24. Đề cương học phần_TDCS2.docx_2
25 QLD2035 Đánh giá đất 25.Đề cương Đánh giá đất 2020
26 TNM2004 Môi trường và con người 26.MTvaCN
27 KTE2013 Địa lý kinh tế Việt Nam 27.de cuong dia ly kinh tế
28 QLD2005 Quản lý nguồn nước 28. QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
29 TNM2024 Đánh giá tác động môi trường 29.Đề cương Đánh giá tác động môi trường
30 TNM2039 Biến đổi khí hậu 30.Đề cương BĐKH
31 TNM2040 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 31.de cuong Quản lý TNTN
32 QLD2036 Luật và chính sách đất đai 32.Đề cương Luật và csdd 2020
33 QLD2037 Bản đồ địa chính 33.Đề cương_Bản đồ địa chính
34 QLD2012 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ 34.Đề cương Tin học ứng dụng vẽ bản đồ
35 QLD2038 Ứng dụng viễn thám trong quản lý TN&MT 35.Đề cương học phần_VT_2020.docx_2
36 QLD2039 Quy hoạch sử dụng đất 36.Quy hoạch sử dụng đất
37 QLD2018 Đăng ký và thống kê đất đai 37. De cuong Đăng ký thống kê đất đai
38 QLD2040 Kinh tế – Tài chính đất đai 38. de cươngkinh tế – tài chính đất
39 QLD2041 Hệ thống thông tin địa lý và hệ thống thông tin đất đai 39.Đề cương GIS-LIS_2020
40 QLD2042 Quy hoạch đô thị và nông thôn 40. De cuong Quy hoạch đô thị và nông thôn
41 QLD2043 Hệ thống định vị toàn cầu 41.HTDVTC
42 QLD2024 Giao đất, thu hồi đất 42.Đề cương học phần GIAO ĐẤT
43 QLD2044 Giám sát quản lý và sử dụng đất đai 43.Đề GIÁM SÁT
44 QLD2045 Thực hành trắc địa, địa chính 44.de cuong TH trắc địa 
45 KTO2064 Quản lý dự án 45. QUAN LY DU AN
46 QLD2025 Thị trường bất động sản 46.de cuong TTBĐS
47 QLD2029 Quy hoạch cảnh quan 47. De cuong Quy hoạch cảnh quan
48 QLD2031 Xây dựng bản đồ đất 48.Đề cương XD BĐĐ
49 QLD2046 Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH 49.QH tổng thể PTKTXH
50 QLD2047 Hệ thống văn bản hồ sơ địa chính 50..Đề cương HỆ THỐNG VĂN BẢN
51 QLD2048 Dịch vụ công về đất đai 51.Đề cương học phần DICH VU CONG
52 THN2009 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai 52. Đề cương học phần Tieng Anh QLDD
53 QLD2049 Chuyên đề đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 53. Đề cương chuyên đề Đăng ký đất đai và cấp GCN
54 QLD2050 Chuyên đề quy hoạch sử dụng đất 54. Chuyên đề QHSDĐ đánh giá CTDT
55 QLD2051 Chuyên đề bồi thường và giải phóng mặt bằng 55. Chuyen de Bồi thường GPMB
56 QLD2052 Chuyên đề trắc địa – bản đồ 56.Đề cương chuyên đề thực tập TĐBĐ