Đề cương chi tiết các môn học ngành Quản lý đất đai

17

18.PPTCKH trong QLTN&MT(1)-đã chuyển đổi 20.Đề cương học phần-kiểm định_TDCS1.docx_2-đã chuyển đổi 21. Đề cương học phần-kiểm định_TDCS2.docx_2-đã chuyển đổi 22.Đề cương Đánh giá đất 2020 ngày 13.9-đã chuyển đổi 29.Đề cương Luật và csdd 2020 ngày 10.8-đã chuyển đổi 30.Đề cương_Bản đồ địa chính-đã chuyển đổi 31.Đề cương Tin học ứng dụng vẽ bản đồ-đã chuyển đổi 32.Đề cương học phần-kiểm định_VT_2020.docx_2-đã chuyển đổi 33.Quy hoạch sử dụng đất (1)-đã chuyển đổi 34. De cuong Đăng ký thống kê đất đai3-đã chuyển đổi 37. De cuong Quy hoạch đô thị và nông thôn1-đã chuyển đổi 38.HTDVTC theo chuẩn đầu ra 2021-đã chuyển đổi 39.Đề cương học phần GIAO ĐẤT 13.9.2021-đã chuyển đổi 40.Đề cương học phần GIÁM SÁT 13.9-đã chuyển đổi 41.de cuong TH trắc địa theo chuẩn đầu ra 2021-đã chuyển đổi 44. De cuong Quy hoạch cảnh quan1 (1)-đã chuyển đổi 45.Đề cương XD BĐĐ-kiểm định-đã chuyển đổi 46.QH tổng thể PTKTXH (1)-đã chuyển đổi 47.Đề cương học phần HỆ THỐNG VĂN BẢN 13.9-đã chuyển đổi 48.Đề cương học phần DICH VU CONG 13.9-đã chuyển đổi Chuyên đề QHSDĐ đánh giá CTDT _làm lại-đã chuyển đổi De cuong Chuyen de Bồi thường GPMB 25.10.2021-đã chuyển đổi Đề cương chuyên đề thực tập nghề nghiệp Đăng ký đất đai và cấp GCN ngày 20.8-đã chuyển đổi Đề cương chuyên đề thực tập TĐBĐ-TheoCĐR.docx_2-đã chuyển đổi De cuong TN 2021 Vượng theo mẫu mới -sửa-đã chuyển đổi de cuong TTBĐS (tự kiểm định)-đã chuyển đổi de cươngkinh tế – tài chính đất (tự kiểm định) – Copy-đã chuyển đổi