Các cấp, bậc đào tạo

Các ngành, cấp bậc đào tạo của khoa Tài nguyên và Môi trường

1. Bậc Đại học

1.1.  Đại học Chính quy
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.2. Đại học liên thông
– Đào tạo liên thông Trung cấp – Đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.

– Đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường. Quản lý tài nguyên và môi trường.

– Đào tạo liên thông Đại học – Đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.

1.3. Đại học vừa làm – vừa học
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý đất đai
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
2. Bậc sau đại học

– Đào tạo Thạc sĩ  ngành Quản lý đất đai