Các cấp, bậc đào tạo

Các ngành, cấp bậc đào tạo của khoa Tài nguyên và Môi trường

1. Bậc Đại học

1.1.  Đại học Chính quy
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.2. Đại học liên thông
– Đào tạo liên thông Trung cấp – Đại học ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học ngành Quản lý đất đai
1.3. Đại học vừa làm – vừa học
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý đất đai
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.4. Đại học văn bằng 2
Đào tạo Đại học văn bằng 2 ngành Quản lý đất đai
Đào tạo Đại học văn bằng 2 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

2. Bậc sau đại học

– Đào tạo Thạc sĩ  ngành Quản lý đất đai

3. Bậc Cao đẳng

– Đào tạo Cao đẳng chính quy ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo Cao đẳng chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường