Thông báo Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 In
Thứ sáu, 05/06/2015 15:02

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

Số: 343 /ĐHNLBG-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy định xét thi đua, khen thưởng các danh hiệu ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015 như sau:

I. BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Về bình xét danh hiệu thi đua

Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu cấp cơ sở:

- Cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua,

- Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

* Chiến sỹ thi đua cơ sở:

- Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, cá nhân khi đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở bắt buộc trong năm phải có giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu hoặc bài báo.

Giải pháp, sáng kiến là một trong 04 loại giải pháp (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác đào tạo được cơ sở công nhận hoặc đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên và áp dụng có hiệu quả. Các sáng kiến phải có tên, nội dung, tác dụng/hiệu quả rõ ràng, cụ thể.

Nếu không có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu thì phải hoàn thành được một trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đây:

  • Có 01 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc báo cáo tham luận khoa học được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước hoặc nước ngoài;
  • Tham gia biên soạn giáo trình: chủ trì viết bài giảng, tài liệu tham khảo đã được nghiệm thu hoặc được sử dụng vào các hoạt động chuyên môn.

- Tỷ lệ đề nghị cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của đơn vị tối đa không quá 15% tổng số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Các đơn vị lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Đối với cá nhân nếu đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở thì ngoài Báo cáo thành tích theo quy định chung (theo mẫu) còn phải nộp Báo cáo tóm tắt sáng kiến (theo mẫu), các đơn vị tổ chức xét giải pháp sáng kiến của cán bộ, giảng viên đơn vị và tập hợp gửi về thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng (theo mẫu).

- Hội đồng sáng kiến cơ sở nhà trường sẽ xem xét, quyết định công nhận sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

* Tập thể Lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc: áp dụng theo quy định về xét thi đua, khen thưởng các danh hiệu của nhà trường

Thời gian các đơn vị nộp kết quả Hồ sơ đề nghị xét công nhận giải pháp, sáng kiến; Hồ sơ đề nghị xét các danh hiệu thi đua về Thường trực Hội đồng thi đua nhà trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 26/6/2015

2. Về Kỷ niệm chương

Bao gồm: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" theo QĐ số 25/2005/QĐ-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và "Vì sự nghiệp Phát triển nông nghiệp và nông thôn" áp dụng theo QĐ số 89/2008/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, về xét thi đua, khen thưởng các danh hiệu của nhà trường; CBVC viết báo cáo thành tích (theo mẫu); Trưởng đơn vị lập danh sách CBVC đủ tiêu chuẩn và nộp về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2015.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Để việc đánh giá, phân loại CBVC hàng năm có hiệu quả, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, khen thưởng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông báo này; gửi kết quả về Hội đồng Thi đua khen thưởng (qua Phòng Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định. Quá thời hạn trên, Hội đồng Thi đua nhà trường không xem xét giải quyết.

2. Thời gian bình xét danh hiệu, thi đua năm học được tính từ 01/7/2014 đến 30/6/2015.

3. Yêu cầu các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính tổng hợp, Ban Thanh tra giáo dục, Phòng KT&ĐBCLĐT, Phòng Đào tạo, Phòng KH&HTQT có trách nhiệm gửi báo cáo, số liệu liên quan đến công tác bình xét thi đua, khen thưởng cho Hội đồng Thi đua nhà trường qua phòng TCCB để việc xét duyệt được thuận lợi, chính xác. Thời gian cung cấp trước ngày 20/6/2015.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa rõ cần trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua nhà trường để cùng xem xét, giải quyết.

Các đơn vị tải các biểu mẫu trên website của nhà trường http://www.bafu.edu.vn /phongtccb mục văn bản biểu mẫu./.

Nơi nhận:

- BGH;

- HĐ trường

- CĐ trường

- Như trên;

- Lưu: TCCB, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quang Hà

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen