Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động khảo thí, đo lường và kiểm định chất lượng giáo dục và công tác thanh tra.

- Xây dựng quy trình tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan đối với hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác khảo thí

- Chủ trì xây dựng các quy định nội bộ về thi, kiểm tra đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các học phần đào tạo đại học, cao đẳng thuộc các hệ.

- Chủ trì việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc các học phần trong chương trình đào tạo đối với trình độ cao đẳng và đại học; Chịu trách nhiệm chính về thanh tra, phúc khảo trong các kỳ thi tuyển sinh các hệ.

2.2. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Chủ trì công tác xây dựng văn bản về mục tiêu, chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo.

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng, báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị cải tiến chất lượng theo định kỳ.

- Thường trực Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo.

- Tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng đào tạo.

2.3. Công tác thanh tra

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của nhà trường

- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp và pháp luật về giáo dục; xây dựng và triển khai công tác thanh tra từng năm học

- Giám sát và thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của Trường đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Đính kèm:
Tập tinGhi chú
Tải file này (dhnlbg_bctdg_2017.compressed.pdf)Báo cáo tự đánh giá 2017 
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen