Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và STMT
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và Sinh thái môi trường In
Thứ tư, 27/02/2019 10:51

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Dịch vụ giáo dục và Sinh thái môi trường trực thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có con dấu và tài khoản riêng, để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện, quản lý khai thác cơ sở vật chất hiện có, phát triển các hoạt động dịch vụ, phục vụ người học và cộng đồng theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm trong khuôn viên Trường.

2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, các hoạt động ngoài giờ chính khoá cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường và các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

2.3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân để đầu tư, quản lý, khai thác cơ sở vật chất nhằm phát triển, mở rộng các hoạt động dịch vụ theo quy định.

2.4. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các dịch vụ liên quan đến môi trường, cảnh quan…

2.5. Quản lý các nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.6. Cung cấp địa điểm thực hành, thực tập, rèn nghề cho sinh viên chuyên ngành phù hợp.

2.7. Quản lý các nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện được giao và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

2.8. Trực tiếp quản lý, vận hành dịch vụ sân bóng đá, nhà sàn, hồ câu và các hồ khác, căng tin, khu cắm trại, khu vui chơi trải nghiệm, vườn hoa BAFU, nhà D4, nhà A+ và các tài sản khác được Nhà trường giao theo quy định.

2.9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Trung tâm có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc, kế toán do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; bố trí tổ công tác/ viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thủ quỹ của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ (có thể kiêm nhiệm) bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen