Giới Thiệu
Giới thiệu Khoa In

1. Vị trí và chức năng

Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản là đơn vị thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo thuộc lĩnh vực Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản, Kỹ năng mềm; giáo dục và tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý viên chức, người lao động của khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.2. Tuyển sinh và quản lý người học của Khoa.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các ngành, môn học do khoa phụ trách thuộc lĩnh vực Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản, Kỹ năng mềm và các môn học khoa tham gia đào tạo cho các ngành khác.

2.4. Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản, Kỹ năng mềm.

2.5. Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

2.6. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.8. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.9. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản, Kỹ năng mềm.

2.10. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; liên kết, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

2.11. Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.12. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Khoa.

2.13. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường;

2.14. Quản lý tài sản, tài chính theo phân cấp của Trường.

2.15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Khoa có Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Trưởng khoa điều hành hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường và trước pháp luật về hoạt động của Khoa; bố trí tổ công tác/viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.5. Tổ chức thuộc Khoa:

a) Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;

b) Bộ môn Đường lối và Pháp luật;

c) Bộ môn Khoa học cơ bản.

 

- Văn phòng: Tầng 4 - nhà A1

- Điện thoại: 0240 6297 369

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen