Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác về chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy chế công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp, các loại hình hoạt động KH&CN khác, hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong nước (trừ các hợp tác đặc thù, thuần túy về một lĩnh vực được Hiệu trưởng giao cho đơn vị khác quản lý). Triển khai và giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Hoạt động khoa học công nghệ

a) Phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hằng năm, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn về KH&CN. Đồng thời, hướng dẫn triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, các nhà khoa học, các nhà quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN các cấp.

c) Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá các nhiệm vụ KH&CN theo phân cấp quản lý.

d) Thường trực xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động KH&CN.

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học ở cấp trường; hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học thuộc Trường.

e) Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn hỗ trợ hoạt động KH&CN; tham mưu cho hội đồng tuyển chọn, hội đồng thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN từ nguồn kinh phí của Trường.

ê) Phối hợp với các đơn vị ngoài trường để triển khai nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các hoạt động KH&CN và sở hữu trí tuệ.

g) Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành.

h) Tư vấn, theo dõi và quản lý các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân các thủ tục đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm KH&CN theo quy định hiện hành.

i) Quản lý, cập nhật hồ sơ khoa học của cán bộ, giảng viên theo định kỳ; tư vấn, hướng dẫn các đơn vị và cá nhân xây dựng hồ sơ năng lực về KH&CN; quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ các nhiệm vụ KH&CN theo quy định nội bộ của trường.

k) Cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường về các hoạt động KH&CN; báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động liên quan đến KH&CN cho lãnh đạo trường và các cơ quan có thẩm quyền.

l) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường xây dựng các gian hàng trưng bày, quảng cáo, tuyên truyền về hoạt động và sản phẩm KH&CN của trường.

m) Đề xuất các biện pháp/phương án giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.

n) Đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động KH&CN.

2.2. Hoạt động hợp tác trong nước về KH&CN

a) Đề xuất kế hoạch ngắn và dài hạn về hợp tác giữa nhà trường với các đơn vị và các địa phương về hợp tác trong lĩnh vực KH&CN.

b) Xây dựng kế hoạch duy trì, mở rộng các mối quan hệ giữa Nhà trường và các đối tác hợp tác trong nước về KH&CN.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động hợp tác trong nước về KH&CN.

d) Tiếp nhận, quản lý thông tin, phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai các hoạt động của Nhà trường liên kết với các đơn vị và các địa phương về KH&CN.

đ) Phối hợp với các đơn vị mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp.

e) Tham mưu, lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết các văn bản hợp tác với doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; quản lý theo dõi, lưu trữ hồ sơ có liên quan.

ê) Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học theo định kỳ hoặc đột xuất.

g) Báo cáo định kỳ và đột xuất với Lãnh đạo trường và các đơn vị có liên quan về hoạt động liên kết với doanh nghiệp theo đúng quy định về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin.

h) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường đề xuất phương án giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

i) Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

2.3. Hoạt động hợp tác quốc tế

a) Đề xuất chiến lược hợp tác quốc tế ngắn, trung và dài hạn; quản lý, theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) và đối ngoại theo quy định của pháp luật.

b) Thường trực công tác xây dựng, cập nhật và triển khai việc thực hiện các quy định, quy chế về HTQT và đối ngoại theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì và phối hợp với đơn vị trong trường tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; điều phối các chương trình đào tạo, các khóa tập huấn quốc tế, các chương trình hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên với đối tác nước ngoài.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ KH&CN có yếu tố nước ngoài.

đ) Tổ chức, phối hợp tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trong trường tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài theo quy định.

e) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường theo dõi, quản lý và hỗ trợ các thủ tục cho các đoàn nước ngoài đến làm việc tại trường; phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo đề xuất, hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên đi học tập, công tác ở nước ngoài.

ê) Lập kế hoạch đón tiếp, làm việc với các đoàn có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện; chuẩn bị nội dung, chương trình; làm công tác tổ chức, lễ tân, thư ký và phiên dịch đối với các đoàn có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại trường do lãnh đạo trường chủ trì.

g) Quản lý, lưu trữ thông tin, hồ sơ, cơ sở dữ liệu HTQT; biên dịch và chuẩn bị các tài liệu HTQT; xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên theo yêu cầu của lãnh đạo trường.

h) Làm báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất về công tác HTQT cho lãnh đạo trường và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.

i) Đề xuất phương án giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với hoạt động có yếu tố nước ngoài liên quan đến Trường.

k) Đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành đối với các cá nhân, tập thể trực thuộc trường trong công tác HTQT.

2.4. Các nhiệm vụ khác

a) Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

b) Thường trực Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ, xét duyệt thuyết minh và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.

c) Tham gia Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở.

d) Quản lý, lưu trữ thông tin lý lịch khoa học của cán bộ viên chức; Các công trình công bố trong nước và quốc tế.

đ) Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Phòng theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

ê) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá hai Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trường và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

3.3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen