Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

Giới thiệu chung

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế là phòng chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu quản lí các hoạt động khoa học công nghệ, thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của nhà trường. Phòng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường xây dựng nội dung và kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo khả năng của Trường và các yêu cầu của các Bộ ngành liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và nông lâm nghiệp nói riêng. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của trường, xây dựng và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm khoa học của trường.

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, quản lý công tác hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Trường.

Nhiệm vụ

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều phối các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổ chức quản lý và theo dõi, tổng hợp, định kì báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Tham gia đàm phán và trình Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài.

- Cung cấp thông tin cho các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn các khoa, trung tâm lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế.

- Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn Trường. Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo  dõi tình hình hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KH-CN trong và ngoài nước; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng KH-CN đã được ký kết;

- Chịu trách nhiệm đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật. Ghi biên bản các buổi làm việc có khách nước ngoài do Giám hiệu chủ trì.

- Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hội nghị, hội thảo quốc tế của nhà trường.

-  Quản lý và tổ chức các chương trình quốc tế theo yêu cầu của các chương trình đưa ra  và theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất khen thưởng các nhà khoa học và các đơn vị có thành tích nghiên cứu xuất sắc các công trình có giá trị học và thực tiễn cao; Tổ chức đăng kí tham dự các giải thưởng KHCN hàng năm; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm liên ngành và chuyên ngành.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin tư liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả nghiên cứu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.\

 

- Văn phòng: Tầng 1 - nhà A1

- Điện thoại: 0204 3674 528

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen