Thành viên Hội đồng trường
Hội đồng trường khóa II (2020 - 2025) In
Thứ sáu, 12/12/2014 15:26

Chức năng:

- Xây dựng chủ trương chính sách để lãnh đạo Nhà trường thực hiện mục tiêu đề ra; xây dựng các đề án nhằm cụ thể hóa các Chiến lược phát triển theo lộ trình đã định;

- Xây dựng hệ thống các quy định quản lý nội bộ nhằm điều chỉnh các hoạt động của Nhà trường;

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Trường, việc tổ chức quản lý của Hiệu trưởng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Quyết nghị chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của trường bao gồm kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm;

- Quyết nghị về quy chế tổ chức, hoạt động về việc xây dựng bộ máy tổ chức của Nhà trường;

- Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường, về quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

- Thông qua các quy định về bộ máy tổ chức số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng sử dụng đội ngũ viên chức;

- Thông qua kế hoạch ngân sách, mức học phí; chỉ tiêu tuyển sinh; chủ trương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ; giám sát các hoạt động của Nhà trường;

- Đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; của Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các hội đồng tư vấn khác;

- Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất;

Danh sách thành viên Hội đồng trường khóa II (Đang cập nhật thông tin)

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen