Thành viên Hội đồng trường
Hội đồng trường khóa I (2014 - 2018) In
Thứ sáu, 12/12/2014 15:26

Chức năng:

- Xây dựng chủ trương chính sách để lãnh đạo Nhà trường thực hiện mục tiêu đề ra; xây dựng các đề án nhằm cụ thể hóa các Chiến lược phát triển theo lộ trình đã định;

- Xây dựng hệ thống các quy định quản lý nội bộ nhằm điều chỉnh các hoạt động của Nhà trường;

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Trường, việc tổ chức quản lý của Hiệu trưởng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Quyết nghị chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của trường bao gồm kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm;

- Quyết nghị về quy chế tổ chức, hoạt động về việc xây dựng bộ máy tổ chức của Nhà trường;

- Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường, về quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

- Thông qua các quy định về bộ máy tổ chức số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng sử dụng đội ngũ viên chức;

- Thông qua kế hoạch ngân sách, mức học phí; chỉ tiêu tuyển sinh; chủ trương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ; giám sát các hoạt động của Nhà trường;

- Đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; của Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các hội đồng tư vấn khác;

- Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất;

Cơ cấu tổ chức

- Tổng số 19, gồm:

  • 15 thành viên đang công tác tại Trường
  • 04 thành viên từ các cơ quan doanh nghiệp ngoài trường (trong đó 01 thứ trưởng; 01 phó chủ tịch UBND tỉnh; 01 giám đốc sở; 01 trưởng phòng thuộc viện nghiên cứu)

Danh sách thành viên Hội đồng trường khóa I (2014 - 2018)

 

Ông Nguyễn Bình Nhự

Chủ tịch Hội đồng

- Điện thoại: 0979 874 534

- Email: nhunb@bafu.edu.vn

 

 Ông Đặng Xuân Anh

Thư ký Hội đồng

- Điện thoại: 0913 368 819

- Email: dangxuananhpt@gmail.com


Ông Trần Thanh Nam


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Điện thoại: 0913994225

- Email: ttnam@mard.gov.vn

 

 

 

Ông Lại Thanh Sơn


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

 

 

 


Ông Nguyễn Đức Hiền


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

- Điện thoại: 0913 024 564

- Email: ndhien@bacgiang.edu.vn

 

 

 

Ông Phạm Văn Toản


Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Điện thoại: 0436490491

- Email: toanvaas@gmail.com, toanpv.khcn@mard.gov.vn

 

 


Ông Nguyễn Quang Hà

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0916 094 189

- Email: hanq@bafu.edu.vn

 

 

 


Ông Đoàn Văn Soạn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0912 696 638

- Email: soandv@bafu.edu.vn

 

 

 


Ông Nguyễn Tuấn Điệp

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0915 074 795

- Email: diepdhnl@gmail.com

Nguyễn Tuấn Dương

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: T
rưởng phòng
- Email: tuanduong3101@gmail.com

- Điện thoại: 0915 241 465

 


Bà Nguyễn Thị Hoài Trang

Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0914 774 573

- Email: trangcdnl2000@gmail.com

 

 

 


Cấn Văn Toàn

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Phó trưởng phòng (Phụ trách)
- Email: toanafu@gmail.com
- Điện thoại: 0912 512 220


Ông Trần Thế Hiệp

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0983 819 151

- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

 

 


Ông Nguyễn Văn Lưu

Phó Trưởng khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0912 910 426

- Email: nguyenluu68@yahoo.com.vn

 

 


Bà Mai Thị Huyền

Trưởng khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0987438196

- Email: maihuyen77.ktnlbg@gmail.com

 

 

 


Bà Nguyễn Thị Kim Nhung

Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0984 259 202

- Email: kimnhungdhnl@gmail.com

 

 


Ông Nguyễn Văn Vượng

Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0915 062 838

- Email: vuongdhnlbg@gmail.com

 

 


Ông Khương Mạnh Hà

Phó Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Điện thoại: 0914 257 747

- Email: khuongmanhha1978@yahoo.com.vn

Ông Đàm Thuận Minh Bình

- Chức danh: Bí thư Đoàn trường/Phó trưởng CT-QLSV - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
- Điện thoại: 01687 136 888
- Email: damminhbinh@gmail.com


 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen