Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo các bậc học trong nhà trường. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo bao gồm việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và quản lý chất lượng giảng dạy.
Nhiệm vụ:
Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo Hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề và các lớp bồi dưỡng;
- Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đạo tạo từng chuyên ngành trong Trường để và các đơn vị liên quan tổ chức việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo;
- Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, xét duyệt nội dung các môn học trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Trên cơ sở đề xuất của các Khoa chuyên môn, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo mới;
- Lập kế hoạch, tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, bao gồm tổ chức ra đề thi (nếu có), quản lý đề thi, tổ chức hội đồng coi thi, chấm thi, quản lý bài thi, lập phương án điểm chuẩn, gọi sinh viên nhập học dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Phối hợp với các Khoa, các Bộ môn, Ban Thanh tra giáo dục giám sát về thực hiện quy chế giảng dạy và học tập. Theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập, kiểm tra và thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổng hợp đánh giá kết quả chất lượng đào tạo, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương hướng phát triển các phòng thí nghiệm, thư viện nhà trường và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác đào tạo;
- Chủ trì tổ chức các Hội nghị, hội thảo bàn về công tác đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập trong Trường;
- Quản trị, bảo trì và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Internet, trang Website của nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử, nhận và đưa thông tin đã được phê duyệt, hỗ trợ cộng tác viên về kỹ thuật, ngôn ngữ soạn thảo và phương thức đưa tin lên trang Website, ngăn chặn những thông tin trái phép phục vụ công tác điều hành quản lý chung của nhà trường;
- Tổ chức quản lý, phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận tiện và có hiệu quả nguồn thông tin do Thư viện quản lý đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng ngân sách và sử dụng kinh phí đào tạo theo quy định chung. Chủ trì việc thanh quyết toán dạy vượt giờ, tiền thù lao viết giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo….
- Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường;
- Xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch học tập cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng từng chuyên ngành, từng cấp học;
- Thực hiện các công tác giáo vụ, bao gồm lập kế hoạch, lịch trình giảng dạy, lập thời khoá biểu, bố trì phòng học, thông báo lịch giảng dạy, giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, kiểm tra và đánh giá công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên;
- Phối hợp với các Khoa và Bộ môn, cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm lập kế hoạch và tổ chức biên soạn, in ấn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho đào tạo của Trường;
- Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Điện thoại: 02043 674 532

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen