Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm In
Thứ hai, 05/01/2015 13:37

I. CHỨC NĂNG

Quản lý, điều hành và trực tiếp thực hiện các hoạt động: nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, các ngành nghề phù hợp và hợp pháp, nhằm các mục tiêu: phục vụ, hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và thu lợi nhuận.

- Triển khai và giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng về lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

II. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu ứng dụng

1.1. Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

1.2. Nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Chọn tạo và nhân giống các loài cây trồng, cây lâm nghiệp, cây dược liệu bằng phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ sinh học;

b) Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp; nông thôn;

c) Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đất đai.

2. Chuyển giao công nghệ và dịch vụ

1.1. Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch cà nhiệm vụ của Trường. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của Trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt theo quy định.

1.2. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp và quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

1.4. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

1.5. Được sử dụng các Phòng Thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật của Trường để nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao.

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giao.

 


TT Nghiên cứu UD&CGCN

truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen