Thông báo mít tinh "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo" In
Thứ sáu, 16/05/2014 19:43

Bộ Nông nghiệp và PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

 

Số   /ĐHNL-HCTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 16  tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Mít tinh "CHUNG SỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO"

 

Kính gửi - Các đơn vị trong toàn Trường.

- Bí thư chi bộ Hưu trí và đại diện Khu dân cư

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức mít tinh với chủ đề "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo" với mục đích tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, thể hiện tình yêu Tổ quốc, tinh thần dân tộc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; lên án những hành động sai trái của chính phủ Trung Quốc và quyên góp tiền ủng hộ lực lượng kiểm ngư vùng đảo Hoàng Sa.

Thời gian : Từ 7h00 đến 8h00, Thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014

Địa điểm : Sân Thư viện (sân nhà B1)

Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, tất cả sinh viên trong Trường; Bí thư các chi bộ; Đại diện khu dân cư và đảng viên Chi bộ Hưu trí, cán bộ đã nghỉ hưu (nếu có điều kiện tham gia).

Phân công nhiệm vụ:

1. Phòng Hành chính tổng hợp chuẩn bị công tác khánh tiết, dẫn chương trình .

2. Cố vấn học tập các lớp trực tiếp thông báo cho sinh viên các lớp.

3. Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên, quản lý và sắp xếp vị trí cho sinh viên tại buỗi Mit tinh.

4. Phòng Đào tạo bố trí lịch lên lớp và thi học phần bắt đầu từ 8h00, Thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014

5. Công đoàn Trường chuẩn bị, quản lý và liên hệ chuyển số tiền quyên góp ủng hộ lực lượng kiểm ngư vùng đảo Trường Sa về Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6. Các đơn vị trong Trường và CBVC mang theo cờ tổ quốc khi đến dự buổi Mit tinh (Khuyến khích các đơn vị, cá nhân mang theo biểu ngữ)

Yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ viên chức và sinh viên đến dự đầy đủ, đúng giờ.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường và Khu dân cư

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


TS. NGUYỄN QUANG HÀ

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen