Thông báo về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức In
Thứ ba, 21/01/2014 07:38

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐHNLBG-TCCB

V/v bổ sung lý lịch CC,VC

Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/11/2013 về việc Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến các cá nhân và đơn vị về việc yêu cầu kê khai lý lịch bổ sung đối với công chức, viên chức như sau:

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ viên chức đang làm việc tại Trường có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên bắt buộc phải kê khai lý lịch bổ sung theo mẫu phiếu bổ sung lý lịch 4a-BNV/2007 (Mẫu tại mục Văn bản - Biểu mẫu trên Website của Trường);

- Nội dung: Kê khai tình hình biến đổi về chức danh, trình độ chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật, đi nước ngoài, sức khỏe, kinh tế bản thân, gia đình, mức lương, nơi tạm trú, thường trú… (có sự thay đổi về gia đình, cha, mẹ, vợ, chồng, con…) tính đến hết ngày 31/12/2013.

- Thời gian thực hiện: Các đơn vị tập hợp phiếu và nộp về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 21/02/2014.

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT, TCCB.

 

TUQ. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Bách

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen