0977 613 688

Ngành Kinh tế

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cử nhân kinh tế sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức sau đây:

– Những kiến thức cơ bản về kinh tế.

– Những phương pháp phân tích, dự báo và xây dựng chiến lược, kế hoạch quản lý kinh tế.

– Những kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá quá trình thực thi chiến lược, chính sách và chương trình về kinh tế

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế trong các lĩnh vực có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau của nền kinh tế.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các cử nhân kinh tế ra trường sẽ làm việc ở:

– Cơ quan quản lý nhà nước các cấp;

– Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo về kinh tế, viện kinh tế;

– Các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh tế, các định chế tài chính trong nước và quốc tế

– Các chương trình, dự án đầu tư phát triển, các tổ chức chuyên môn tư vấn và thẩm định về kinh tế.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Kinh tế tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia
Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT
– Tốt nghiệp THPT;
– Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân kinh tế do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.