Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp, chuyên ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững đào tạo bậc đại học hệ cử nhân ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ trình độ tham gia quản lý và điều hành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chính sách và chiến lược thích ứng với biến đối khí hậu, đáp ứng nhu cầu nông sản chất lượng cao của người dân. Ngành đào tạo này cũng hướng đến nâng cao khả năng thích ứng của nền nông nghiệp Việt Nam trước những biến động về kinh tế và môi trường toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới đói nghèo, tới an ninh lương thực và sức khỏe của loài người.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông ngiệp; Các doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, du lịch sinh thái…; Làm giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học có đạo tạo lĩnh vực Nông lâm nghiệp.