Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Thông tin theo định hướng ứng dụng, đào tạo người học có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ thông tin toàn diện; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc, thái độ chuyên nghiệp và trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực nghiên cứu, khả năng làm việc độc lập sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt và quản trị các hệ thống thông tin, phân tích và xử lý thông tin để giải quyết các vấn đề trong việc khai thác các công nghệ và trang thiết bị hiện đại trong thiết kế với các loại hình dữ liệu đồ hoạ 2D&3D, đồ hoạ tương tác và kỹ xảo hình ảnh; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết và khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc, thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể phụ trách công việc liên quan tới đồ họa, Website, phần mềm và ứng dụng phần mềm với định hướng đào tạo ứng dụng của chương trình đào tạo, cùng với năng lực và nguyện vọng, sinh viên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin (định hướng Đồ họa, Website, Phần mềm) có thể làm việc tại các tổ chức khác nhau với tư cách là:

– Thiết kế đồ họa

– Thiết kế phần mềm, lập trình viên – Kiểm thử phần mềm

– Quản trị cơ sở dữ liệu

– Thiết kế cơ sở dữ liệu

– Phân tích nghiệp vụ

– Quản trị Website