Phòng Đào tạo

– Văn phòng: Tầng 1, tòa nhà A1

– Điện thoại: 02403 874 387

– Email: tphongdt@bafu.edu.vn