Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

– Địa chỉ: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

– Văn phòng: Tầng 1, tòa nhà A1

– Điện thoại: 0363 074 886

– Email: tuyensinh@bafu.edu.vn