Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm

– Văn phòng: Phòng 202 – Nhà B2

– Điện thoại: 02403 874 387

– Email: tuyensinh@bafu.edu.vn