Thông báo v/v kiểm tra, đối chiếu học phần và khối lượng đăng ký học tập của HK1 năm học 2017 -2018 In
Thứ hai, 16/10/2017 15:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra, đối chiếu học phần và khối lượng đăng ký học tập

của học kỳ 1 năm học 2017 - 2018


Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018, Phòng Đào tạo đã tổ chức cho sinh viên đăng ký học cải thiện, học lại các học phần của học kỳ 1, đợt 1, từ 07/8 đến 20/8/2017; đợt 2, từ 09/9 đến 18/9/2017.

Để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý tổng số tín chỉ sinh viên đã đăng ký học tập, Phòng Đào tạo gửi bảng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký các học phần đến Email của các Khoa.

Thời gian thực hiện kiểm tra, đối chiếu và giải đáp thắc mắc: từ ngày 16/10 đến 10/11/2017, tại Phòng 109 - Phòng Đào tạo - Nhà A1. Quá thời hạn trên, mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Đề nghị các Khoa, Cố vấn học tập thông báo tới sinh viên biết để thực hiện nội dung trên.


Nơi nhận:

- Các khoa;

- TT TTTV (đăng website);

- Lưu: ĐT.

Q. TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Trần Văn Châu

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (sv.rar)File sinh viên đăng ký 16/10/2017
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen