Kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ đầu vào học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Đại học K8 In
Thứ ba, 25/09/2018 08:39

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Số: 1633 /KH-ĐHNLBG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bắc Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra phân loại trình độ đầu vào học phần Tiếng Anh

đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 8


Căn cứ vào Quy định số 1357/QĐ-ĐHNLBG ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang về việc kiểm tra phân loại trình độ đầu vào và xếp lớp các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ vào Quyết định số 2063/QĐ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt nội dung, kinh phí năm 2017 để thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào Quyết định số 3645/QĐ-BNN-TC ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Vụ trưởng vụ Tài chính về việc Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (giai đoạn 2017-2025) theo nguồn kinh phí bổ sung năm 2017 của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019.

Phòng Đào tạo bố trí lịch kiểm tra phân loại đầu vào học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 8 như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 29 tháng 9 năm 2018.

2. Địa điểm: Tầng 5, 6 - Nhà B5.

3. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: Nộp đề kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trước ngày 25/9/2018. Công bố kết quả kiểm tra, dự kiến danh sách xếp lớp học phần trước ngày 05/10/2018.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo: Tổng hợp danh sách sinh viên, lập danh sách phòng kiểm tra trước ngày 25/9/2018; tổ chức in sao đề kiểm tra, điều động cán bộ coi kiểm tra và tổ chức kiểm tra.

- Phòng Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ xếp lớp học phần và lịch học các lớp Tiếng Anh.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ kiểm tra.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các Khoa, Cố vấn học tập các lớp, giảng viên giảng dạy học phần Tiếng Anh thông báo đến sinh viên Đại học chính quy Khóa 8 biết Kế hoạch này thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH, CT HĐT;

- Phòng KT & ĐBCLĐT, HC - TH;

- Trung tâm NN - TH;

- Các Khoa;

- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 


TS. Đoàn Văn Soạn

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (quydinh.pdf)Quy định 25/09/2018
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen