Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung cấp khóa 53 các lớp T-KETOAN53A, T-CHANNUOI53A,T-QLĐĐ53A In
Thứ ba, 07/10/2014 09:53

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 53

CÁC LỚP: T-KETOAN53A, T-CHANNUOI53A, T-QLĐĐ53A

TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN, CHĂN NUÔI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

1

Họp HĐ thi TN, phổ biến chung và xét tư cách học viên dự thi tốt nghiệp

14h00’ - 22/10/2014

Hội đồng thi tốt nghiệp

Phòng họp số 2

2

Thi Môn: Giáo dục chính trị

Ôn thi: 20/10 - 24/10/2014

Thi tự luận: 8h30’ -10h30’ - 25/10/2014

Hội đồng thi,

ban coi thi

Giảng đường B

3

Thi Môn: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Ôn thi: 27/10-31/10/2014

Thi vấn đáp: Sáng 7h30’, Chiều từ 13h30’

Ngày thi: 01/11/2014

Hội đồng thi,

ban coi thi

Giảng đường B

4

Thi Môn: Thực hành nghề nghiệp

Ôn thi: 03/11-07/11/2014

Thi vấn đáp: Sáng 7h30’, Chiều từ 13h30’

Ngày thi: 08/11/2014

Hội đồng thi, ban coi thi

Giảng đường B

5

Chấm thi tốt nghiệp

Từ 10/11 - 14/11/2014

Ban chấm thi

Phòng họp số 2

6

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

9h00’ - 18/11/2014

Hội đồng thi tốt nghiệp

Phòng họp số 2

7

Dự kiến bế giảng khóa học và phát bằng TN

8h00’ - 26/11/2014

BGH, trưởng các đơn vị, khách mời và học sinh TN

Phòng họp số 1

 

 

Nơi nhận:

- Trưởng các đơn vị;

- Các thành viên HĐ thi tốt nghiệp

- Thông báo SV

- Lưu: VT, ĐT

Bắc giang, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)


TS. ĐOÀN VĂN SOẠN

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen