Giới thiệu Phòng In

1. Chức năng:
Phòng Tài chính – kế toán chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng tài chính, vật tư, kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ và quy định về quản lý tài chính của Nhà nước; đồng thời giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác tài chính của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
- Thực hiện quản lý thống nhất chế độ Tài chính - Kế toán của nhà trường (gồm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn khác). Lập kế hoạch thu, chi hàng tháng, quí, năm theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, nguồn thu sự nghiệp và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch các mặt hoạt động của trường; căn cứ vào các định mức chế độ tài chính hiện hành; căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng tháng, từng quý về đào tạo, xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học và các chương trình mục tiêu khác;
- Quản lý các nguồn thu của trường, thực hiện đầy đủ, đúng các nguyên tắc, thủ tục tài chính của Nhà nước;
- Phân bổ kinh phí theo từng mục cho các đơn vị trong trường, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt;
- Xây dựng hệ thống kế toán thống nhất trong toàn trường và chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước;
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; kiểm tra việc chấp hành thu nộp ngân sách, thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước;
- Lưu giữ chứng từ sổ sách, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị;
- Lập, nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng hạn và đúng quy định;
- Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, tài sản, thiết bị của các đơn vị trong trường và kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo định kỳ của nhà nước và nhà trường;
- Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Văn phòng: Tầng 1 - Tòa nhà A1

- Điện thoại: 02043.874.925

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen