Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022)

275

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai   30/5
14h00’ Kiểm tra hồ sơ Đại hội Đoàn trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2024

TS. Nguyễn Văn Bài

BTV Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Phòng họp số 1

Thứ ba    31/5
Thứ tư    01/6
14h00’ Thẩm định bài giảng tập huấn nghiệp vụ công tác kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho cán bộ địa chính cấp xã

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn và toàn thể giảng viên Bộ môn QLDD

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm 02/6
08h00’ Thẩm định chương trình đào tạo đại học điều chỉnh các ngành QLDD, QLTNMT

Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa, Trưởng các Bộ môn và cán bộ được bộ môn phân công

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

 
Thứ sáu  03/6
Thứ  bảy  04/6
Chủ nhật  05/6
Nhắc việc:

–       Giảng viên tập trung xây dựng đề thi kết thúc học phần (quy định năm 2022) theo thông báo của các Bộ môn.

–       Trưởng các Bộ môn xây dựng kế hoạch thẩm định đề thi kết thúc học phần các ngày từ 06-10/6/2022.