LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 19 đến ngày25/6/2017)

432
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm

Thứ hai   (19/6)

07h00’ Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đoàn cấp Tỉnh và Toàn quốc, nhiệm kỳ 2017-2022 Đảng ủy viên

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Trung tâm Hội nghị tỉnh BG
09h00’ Mở thầu gói thầu thiết bị số 01, 02 Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 02
09h00’ Phổ biến Quy chế thi THPT

Quốc gia

Cán bộ tham ra coi thi vắng mặt buổi sáng thứ 6 (16/6/2017) Ban chỉ đạo thi THPT

Quốc gia

Phòng họp số 01
14h00 Họp bàn kế hoạch thực hiện Dự án Đo đạc, cấp GCNQSDĐ Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng Dịch vụ      Tài nguyên và Môi trường Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba  (20/6)

Cả ngày Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia Cán bộ được giao nhiệm vụ theo QĐ của Hiệu trưởng Ban chỉ đạo cấp Trường Theo Kế hoạch

Thứ 4  ( 21/6)

Cả ngày Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia Cán bộ được giao nhiệm vụ theo QĐ của Hiệu trưởng Ban chỉ đạo cấp Trường Theo Kế hoạch

Thứ 5  (22/6)

Cả ngày Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia Cán bộ được giao nhiệm vụ theo QĐ của Hiệu trưởng Ban chỉ đạo cấp Trường Theo Kế hoạch

Thứ 6  (23/6)

Cả ngày Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia Cán bộ được giao nhiệm vụ theo QĐ của Hiệu trưởng Ban chỉ đạo cấp Trường Theo Kế hoạch

Thứ  Bảy  (24/6)       

Cả ngày Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia Cán bộ được giao nhiệm vụ theo QĐ của Hiệu trưởng Ban chỉ đạo cấp Trường Theo Kế hoạch

Chủ nhật  (25/6)       

Nhắc việc: 

– Giảng viên hoàn thành chấm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 3 nộp cho Giáo vụ Khoa để tổng hợp.

– GVHD khóa luận tốt nghiệp đôn đốc sinh viên sửa chữa KLTN theo kết luận của Hội đồng, nộp về Giáo vụ khoa chậm nhất ngày 26/6/2017;