LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 03 đến ngày 09/7/2017)

352

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai   (03/7)
Thứ ba  (04/7)

14h00’

Họp Đảng ủy Đảng ủy viên

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Bí thư

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2
16h00’ Họp xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ 4  ( 05/7)

08h00’

Họp bình xét thi đua năm học 2016-2017 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp khoa
14h00’ Thẩm định bài giảng cấp Khoa     Phòng họp khoa
14h-14h45 – Đăng ký và Thống kê đất đai Hội đồng thẩm định và Tổ biên soạn bài giảng

TS. Nguyễn Văn Bài – Chủ tịch HĐ

TS. Khương Mạnh Hà – Phản biện

ThS. Lê Thị Hương Thúy – Phản biện

ThS. Đỗ Thị Lan Anh – Thư ký

14h45-15h30 – Giao và Thu hồi đất TS. Nguyễn Văn Bài – Chủ tịch HĐ

TS. Khương Mạnh Hà – Phản biện

ThS. Phạm Quốc Thăng  – Phản biện

ThS. Đỗ Thị Lan Anh – Thư ký

15h30-16h15

– Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn TS. Nguyễn Văn Bài – Chủ tịch HĐ

ThS. Lê Thị Hương Thúy – Phản biện

ThS. Tạ Thị Kim Bình  – Phản biện

ThS. Đỗ Thị Lan Anh – Thư ký

16h15- 17h30 Họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ và rà soát công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng viên trong Chi bộ Bí thư

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp khoa

Thứ 5  (06/7)
Thứ 6  (07/7)
Thứ  Bảy  (08/7)
Chủ nhật  (09/7)
Nhắc việc: Bộ môn QLDD đôn đốc giảng viên hoàn thiện đề cương các học phần thuộc Chương trình đào tạo điều chỉnh ngành Quản lý đất đai; Giảng viên hoàn thiện điểm tổng kết các học phần HK2 năm học 2016-2017 theo kế hoạch; Thành viên hội đồng thẩm định viết bản nhận xét bài giảng theo mẫu của Trường.