LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 24 đến ngày 30/7/2017)

308

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  24/7

14h00’

Họp triển khai Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phó hiệu trưởng

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2
14h00’ Họp bình xét thi đua Công đoàn năm học 2016-2017 Chủ tịch CĐBP

ThS. Phan Lê Na

CTCĐ Trường

ThS. Nguyễn T. Kim Nhung

Phòng họp số 1

Thứ ba  25/7

07h30’

– Học tập quán triệt các NQ TW 5 Khóa XII

– Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Đảng viên, Cán bộ viên chức Bí thư Đảng ủy

TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

Toàn thể cán bộ, viên chức lao động
Thứ tư  26/7
Thứ năm 27/7
Thứ sáu   28/7                                                                               

5hh30

Làm việc với Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa TS. Nguyễn Văn Bài

và cán bộ được phân công

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Thanh Hóa

Thứ  bảy 29/7       
Chủ nhật 30/7       
Nhắc việc: 

1) Giảng viên được phân công đọc đóng góp ý kiến cho bản thảo Giáo trình Thổ nhưỡng nộp bản đánh giá nhận xét chậm nhất ngày 25/7/2017;

2) Bộ môn Quản lý đất đai tổng hợp đề cương chương trình điều chỉnh báo cáo Trưởng khoa để lập kế hoạch thẩm định trong tuần sinh hoạt hè (yêu cầu giảng viên thực hiện theo định dạng chuẩn);

3) Bộ môn QLDD đề xuất danh mục thiết bị máy móc đề xuất mua sắm giai đoạn 2018 – 2020 (phân theo các năm) nộp cho Khoa để tổng hợp trước 8h00 sáng ngày 24/7/2017;

4) Cán bộ, giảng viên chuẩn bị đề xuất NCKH cấp trường, cấp Khoa (có kinh phí và không kinh phí) để thông qua đề xuất trong tuần sinh hoạt hè.