LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 09: từ ngày 24/02 đến ngày 01/3 năm 2020)

219
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  24/02                                                                                                
09h30’ Họp giao ban tuần Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn thể, Tổ văn phòng, Bà Hiền, Hoài và Ô. Long. TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
14h00’ Họp đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ ba  25/02
Thứ tư  26/02
Thứ năm 27/02
09h00’ Họp xét tốt nghiệp các lớp: DLTV-KETOAN7A, 7B, DV-KINHTE5A, DLTV-THUY7A, 7B, DLV-THUY7A và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung TS. Nguyễn Văn Bài TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2
Thứ sáu  28/02
Thứ  bảy 29/02                                                            
Chủ nhật 01/3
Nhắc việc:

– CB, GV nộp đề xuất NCKH cấp trường năm 2020 cho Cô Lan Anh để tổng hợp trước ngày 28/2/2020;

– Trưởng các Bộ môn nộp kế hoạch tổ chức hoạt động dạy, học online tuần và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu.