Sơ đồ tổ chức

1672

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
​​
TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Văn Bài
Điện thoại: 0915 538 066
Email: bainv@bafu.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Khương Mạnh Hà
Điện thoại: 0914 257 747
Email: hakm@bafu.edu.vn
TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Phạm Quốc Thăng
Điện thoại: 0936 844 596
Email: thangpq@bafu.edu.vn
​ ​​ TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Đỗ Thị Lan Anh
Điện thoại: 0974 405 877
Email: anhdtl@bafu.edu.vn
TRỢ LÝ VĂN PHÒNG,
GIÁO VỤ KHOA
Chuyên viên: Bùi Thị Thơm
Điện thoại: 0977 534 122
Email: thombt@bafu.edu.vn