Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 02 đến ngày 08/7/2018)  

314

 

 

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  02/7
08h00ꞌ Chấm thi tuyển sinh Văn bằng 2, liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học (đợt thi ngày 16, 17/6/2018 và 23, 24/6/2018) Ban chấm thi theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHNLBG ngày 07/6/208 và Quyết định số 1688/QĐ-ĐHNLBG ngày 08/11/2017 TS. Đoàn Văn Soạn Phòng họp số 01
Thứ ba  03/7
Thứ tư  04/7
15h00’ Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ năm 05/7
Thứ sáu   06/7                                                           
Thứ  bảy 07/7
Chủ nhật 08/7
Nhắc việc:

Trưởng các Bộ môn phân công 01 cán bộ làm việc cùng với Giáo vụ Khoa để hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên;

– Giảng viên không tự thay đổi giảng đường và thực hiện nghiêm túc chế độ lên lớp các học phần học kỳ phụ hè năm 2018 theo kế hoạch.