Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 9/5 đến ngày 15/5/2022)

79

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai   09/5

09h00’

Họp triển khai Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo Thạc sĩ

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ ba    10/5

14h00’

Họp rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành QLDD

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và Trợ lý giáo vụ

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ tư    11/5

13h30’

Họp xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn QLDD và Trợ lý giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

 
Thứ năm 12/5

08h00′

Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên Chi bộ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
09h00 Họp Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu  13/5
Thứ  bảy  14/5
Chủ nhật  15/5
Nhắc việc:

– Cô Huyền Trang – Kế toán Khoa tổng hợp danh sách nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 của các lớp báo cáo tại cuộc họp Khoa ngày 12/5/2022;

– Trưởng các Bộ môn, Giáo vụ Khoa rà soát nội dung công việc cần triển khai thực hiện báo cáo Trưởng khoa để tổng hợp triển khai tại cuộc họp đơn vị (trước 15h00’ ngày 11/5/2022).

– Bộ môn QLDD (chủ trì) phối hợp xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 phục vụ cuộc họp chiều thứ 4 ngày 11/5/2022.