Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019)

202

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  15/4                                                                                              

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ ba  16/4
Thứ tư  17/4
15h00’ Lễ trưởng thành Đoàn

Chi đoàn cán bộ – giảng viên và đại biểu khách mời

ThS. Trịnh Xuân Huy

Phòng họp Khoa

Thứ năm 18/4
Thứ sáu   19/4
09h00’ Họp xét chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ II

năm học 2018 – 2019

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

09h30’ Hội nghị tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho sinh viên Khóa 5, ngành QLTNMT

Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Hà), Trưởng BM (Ô. Thăng) và giảng viên Bộ môn QLTNMT

TS. Khương Mạnh Hà

Giảng đường B502

Thứ  bảy 20/4
Chủ nhật 21/4
Nhắc việc:

– Trưởng các Bộ môn đôn đốc giảng viên khẩn trương đăng ký thông tin địa điểm tổ chức thực hành, thực tập học phần ngoài trường để Giáo vụ Khoa tổng hợp báo cáo Nhà trường.

– Trưởng các Bộ môn chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ hội nghị tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho sinh viên Khóa 5 theo kế hoạch của Khoa.