LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 07: từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020)

168
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  10/02                                                                                                
8h30’ Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Bài) và cán bộ được phân công (Bà Trang, Ô. Long) TS. Nguyễn Văn Bài Lục Ngạn
14h30’ Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Th.S Nghiêm Thị Hoài) Theo Quyết định số: 1093/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 02/12/2019 và các đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 02
Thứ ba  11/02
08h00’ Giới thiệu nhân sự lãnh đạo Trường TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 02
09h00’ Họp triển khai hoạt động công tác Nữ công năm 2020 Tổ trưởng nữ công đơn vị ThS. Diêm Tuyết Mai Phòng tiếp dân
Thứ tư  12/02
Thứ năm 13/02
08h00’ Họp Chi bộ Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ sáu  14/02
Thứ  bảy 15/02                                                            
07h30’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A Tiểu ban đánh giá tiến độ theo Quyết định của Hiệu trưởng, giảng viên Bộ môn QLDD, Giáo vụ, học viên cao học lớp CH-QLDD3A ngành QLĐĐ và đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
13h00’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A
Chủ nhật 16/02
07h30’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A Tiểu ban đánh giá tiến độ theo Quyết định của Hiệu trưởng, giảng viên Bộ môn QLDD, Giáo vụ, học viên cao học lớp CH-QLDD3A ngành QLĐĐ và đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
13h00’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A
Nhắc việc:

– Cô Hoài (chủ trì), Thầy Thăng và Cô Trang – kế toán khẩn trương hoàn thành phương án giải ngân kinh phí thực hiện các dự án chậm nhất ngày 15/2/2020;

– Cán bộ, giảng viên, cố vấn học tập các lớp và sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung theo Thông báo số 52/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/02/2020.