Mục tiêu Đào tạo – Chuẩn đầu ra Đại học Chính quy ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

580

Đại học Chính quy – ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số:  D850101

1. Mục tiêu đào tạo

         Đào tạo kỹ sư Quản lý tài nguyên & môi trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe; có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý môi trường; có khả năng quản lý, tư duy độc lập và khả năng làm việc tập thể; tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường. Sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các vị trí công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.

2. Chuẩn đầu ra
Hoàn thành chương trình đào tạo người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:
2.1. Về kiến thức

          – Vận dụng được kiến thức để thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực: Quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm, vận hành hệ thống xử lý môi trường (hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải rắn y tế, hệ thống xử lý khí thải công nghiệp…), lập các loại báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
          – Ứng dụng kiến thức để sử dụng tốt các trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, phân tích, xác định các thông số môi trường như nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD), pH, độ ồn, kim loại nặng, các yếu tố dinh dưỡng, các chất độc trong môi trường đất, nước, không khí.
          – Vận dụng được các kiến thức về luật, chính sách bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về môi trường, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, kiểm soát chất lượng không khí và kiểm toán môi trường để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;
          – Áp dụng được kiến thức về viễn thám, hệ thống thông tin địa lý GIS, đánh giá tác động môi trường, lập và quản lý các dự án đầu tư để thực hiện các báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch, quy hoạch bảo vệ môi trường, lựa chọn và quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;
          – Đạt chuẩn kiến thức về ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 1 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Về kỹ năng

          – Thực hiện và sử dụng thành thạo các kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc, các loại hóa chất phục vụ công tác quan trắc, phân tích các thông số môi trường;
          – Phân tích, tổng hợp và đánh giá được chất lượng môi trường đất, nước, không khí để sử dụng trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường;
          – Thiết kế và vận hành thành thạo hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các cơ quan, doanh nghiệp;
          – Lập được báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án / phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lập đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
– Có khả năng quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá các công việc liên quan đến hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường tại các cơ quan, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các chính sách môi trường nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động trong quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
– Ứng dụng được kiến thức về tin học văn phòng để thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn; Sử dụng thành thạo phần mềm và các thiết bị trình chiếu phục vụ hội nghị, hội thảo; Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành trong thành lập bản đồ hiện trạng môi trường, bản đồ dự báo ô nhiễm môi trường, bản đồ lan truyền ô nhiễm, thiết kế hệ thống xử lý môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường ở các cấp;
– Sử dụng được ngoại ngữ (Anh văn hoặc Trung văn) trong giao tiếp cơ bản, đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành.

2.3. Về thái độ

         – Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cao với công việc được giao;
– Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ công tác;
– Thái độ giao tiếp lịch sự, có tinh thần đoàn kết tốt, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;
– Gần gũi, có thái độ phục vụ nhân dân tốt; sử dụng hợp lý, hiệu quả và có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường.
3.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường có thể đảm nhận các vị trí công tác tại:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương;
– Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Viện Công nghệ môi trường, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Môi trường – Tài nguyên, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trung tâm Điều tra và đánh giá tài nguyên đất, Trung tâm Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Điều tra tài nguyên môi trường biển, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam;
– Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường các tỉnh.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc các tỉnh.
– Cán bộ quản lý môi trường, thanh tra môi trường tại các xã, phường, thị trấn;
– Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quan trắc, phân tích, tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Cán bộ quản lý môi trường tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…
4. Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc học thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các ngành và chuyên ngành sau: Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Khoa học môi trường, Quản lý môi trường.