Lịch công tác Tuần 51 (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm 2018)

217

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  17/12
Thứ ba  18/12

08h30′

Họp thông qua kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phó hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 01
14h00’ Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 Đảng ủy viên

TS. Nguyễn Văn Bài

Bí thư Đảng ủy

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02

Thứ tư  19/12

09h00’

Họp triển khai thực hiện Dự án Đo đạc, cấp GCNQSDĐ tại Hiệp Hòa Ban chủ nhiệm Khoa, cán bộ giảng viên Bộ môn QLDD và Ô. Thăng Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm 20/12
Thứ sáu  21/12                                                             
Thứ  bảy 22/12
Chủ nhật 23/12
Nhắc việc:

–         Cố vấn học tập các lớp rà soát, đôn đốc sinh viên nộp BHYT về Phòng CT-QLSV trước 14h00’ ngày 19/12/2018 (Ô. Hà – PTK chỉ đạo và báo cáo Trưởng khoa về kết quả thực hiện của các lớp);

–         Trưởng các Bộ môn yêu cầu giảng viên hướng dẫn lập kế hoạch kiểm tra sinh viên thực tập tại cơ sở, yêu cầu sinh viên đăng ký đề tài và hoàn thiện đề cương thực tập tốt nghiệp theo quy định.