Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CBVC năm 2016 In
Thứ tư, 09/12/2015 09:24

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐH NÔNG-LÂM BẮC GIANG


Số: 964/KH- ĐHNLBG-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị CBVC năm 2016

 

Thực hiện quy chế dân chủ và kế hoạch công tác năm 2015, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường quyết định tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2016 vào tháng 1/2016 kế hoạch cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBCV) nhằm tạo điều kiện, cơ hội phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBVC, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết nhất trí, huy động tối đa trí tuệ của tập thể, các cá nhân vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường.

- Để đạt được các mục đích đó, Hội nghị CBVC phải được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

 

2. Phương thức tiến hành và kế hoạch thời gian:

Hội nghị được tổ chức ở cấp đơn vị và cấp trường:

2.1. Cấp đơn vị:

- Thời gian: từ 21-31/12/2015

- Thành phần: Cán bộ viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị

- Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của đơn vị; Thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của trường; Thảo luận dự thảo các sửa đổi “Quy chế chi tiêu nội bộ” và các văn bản khác trong quy chế nội bộ;  Đề xuất, kiến nghị về dự thảo báo cáo của trường, quy chế chi tiêu nội bộ và các vấn đề khác.

Lưu ý:

1) Đối với các phòng chức năng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng năm 2016 cần được thực hiện theo hai phần:

+ Báo cáo, đánh giá riêng, trên góc độ tổ chức thực hiện của đơn vị.

+ Báo cáo, đánh giá chung, trên góc độ toàn trường, theo lĩnh vực quản lý được giao.  Nội dung báo cáo này của các đơn vị nộp về Phòng HCTH (ông Nguyễn Văn Hảo bản in và 1 bản file theo địa chỉ: haonv@bafu.edu.vn) trước ngày 20/12/2015 để tổng hợp vào Dự thảo báo cáo chung của toàn trường.

2) Ngoài báo cáo đánh giá và phương hướng nhiệm vụ, các đơn vị lập kế hoạch công tác năm 2016 theo mẫu trên Website của trường tại: giới thiệu/phòng/Hành chính tổng hợp/văn bản – biểu mẫu) gửi các biểu mẫu chuyên môn tương ứng cho các phòng/ban. Đồng thời về phòng Hành chính tổng hợp (1 bản in và 1 bản file theo địa chỉ: thanhdv@bafu.edu.vn) trước ngày 20/12/2015 để tổng hợp.

 

2.2. Cấp trường:

- Thời gian: dự kiến 15-25/01/ 2016

- Thành phần: toàn thể CBVC và lao động hợp đồng (không bao gồm các lao động Hợp đồng thời vụ)

- Nội dung: Báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; Báo cáo công khai tài chính năm 2015. (Phòng Tài chính-kế toán); Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kiện toàn nhân sự (Ban Thanh tra nhân dân); Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị các đơn vị; Tham luận và thảo luận;  Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2014-2015 và phát động phong trào thi đua năm học 2015-2016 (BCH Công đoàn trường);

 

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Ban Giám hiệu:

- Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, hoàn thành trước 20/12/2015.

- Tham dự Hội nghị cấp cơ sở (theo các đơn vị được phân công phụ trách)

3.2. Hội đồng trường:

- Tổng hợp các đề xuất về sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế chi tiêu nội bộ.

3.3. BCH Công đoàn trường:

- Báo cáo công tác thi đua

- Tổng hợp các góp ý, kiến nghị của các đơn vị.

- Cử đại biểu tham dự Hội nghị cấp cơ sở

- Dự kiến bầu bổ sung nhân sự Ban Thanh tra nhân dân (nếu có)

3.4. Ban Thanh tra nhân dân:

Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3.5. Phòng Tài chính kế toán:

- Báo cáo công khai Tài chính 2015 và Kế hoạch Tài chính 2016.

- Dự thảo các sửa đổi trong Quy chế chi tiêu nội bộ (hoàn thành trước 20/12/2015)

- Kinh phí Hội nghị.

3.6. Phòng Hành chính tổng hợp

- Tổng hợp báo cáo các đơn vị; dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng

- Hội trường, thiết bị (âm thanh, đèn chiếu…), trang trí, dẫn chương trình;

- Hậu cần (liên hoan sau hội nghị).

3.7. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị

- Tham gia vào các văn kiện, báo cáo của Hội nghị;

3.8. Thủ trưởng và Chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị:

- Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cơ sở.

- Đăng ký lịch tổ chức Hội nghị qua phòng HCTH, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn bố trí đại biểu tham dự.

- Nộp báo cáo, tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị và kế hoạch 2016 cho Ban tổ chức Hội nghị cấp trường.

- Chuẩn bị tham luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị cấp trường.

- Rà soát các văn bản quản lý nội bộ (Rà soát bổ sung năm 2015), đề xuất các sửa đổi, bổ sung.

Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp với  Công đoàn bộ phận và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này để Hội nghị CBVC năm 2016 các cấp được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- BGH; CT HĐT

- Các tổ chức đoàn thể;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Quang Hà

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen