Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023 In
Thứ năm, 26/10/2023 14:47

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 7346/KH-BNN-PC ngày 13/10/2023 Hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.


Nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ công chức, người lao động thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý đất nước, quản lý ngành, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 của Bộ cần tập trung vào một số nội dung sau:

Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ; các văn bản do Bộ, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…

Tổ chức phổ biến, truyền thông tiếp thị đối với các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; chú trọng thực hiện truyền thông tiếp thị chính sách pháp luật ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên, liên tục phù hợp với từng đối tượng, địa bàn các chính sách, quy định về: Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, giá trị gia tăng cao; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra những giá trị mới của nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và được tích hợp vào chuỗi giá trị ngành hàng, tạo động lực cho sự tăng trưởng; các chính sách, văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước giao cho ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023.

Trên cơ sở đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 cần tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và công tác phổ biến, truyền thông tiếp thị đối với các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội.

(Vụ Pháp chế xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 7346/KH-BNN-PC ngày 13/10/2023)

Vụ Pháp chế

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen