Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn In
Thứ hai, 26/12/2022 09:54

Ngày 22/12/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).


Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Nghị định số 105/2022/NĐ-CP nêu rõ, Bộ NN&PTNT là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ NN&PTNT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ NN&PTNT có 21 Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ là các đơn vị tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 07 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý của Bộ.
Theo đó, đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương sẽ giữ ổn định 06 vụ gồm Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Như vậy, Vụ Quản lý doanh nghiệp được xóa bỏ và sáp nhập vào Vụ Tài chính, chuyển cơ bản chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Đối với đơn vị Cục, ngoài 06 Cục như trước đây theo Nghị định 15/2017/NĐ-CP gồm Cục Trồng trọt; Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 06 cục chuyên ngành mới gồm Cục Thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư sẽ được hình thành thay thế cho 04 Tổng cục (Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản).
Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành cục mới là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.
Trung tâm Tin học và Thống kê đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp trên cơ sở Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II đổi tên thành Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn và tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, đồng thời bổ sung quy mô và đối tượng đào tạo để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành hiện nay.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023, thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

NLA (Mard.gov.vn)

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen