Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 05/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

559 QĐ cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 05.9.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 05.9.2020