Giới thiệu chung

I. Cơ sở pháp lý hoạt động của trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học;

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ GDĐT về ban hành chương trình Tin học ứng dụng ABC;

Quyết định số 21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình Tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GDĐT về Quy định giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành;

Quyết định số 1059/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang;

Quyết định số 202/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

II. Chức năng của Trung tâm

1. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học trong chương trình chính khóa cho sinh viên thuộc Trường; các chương trình ngoại ngữ, tin học khác cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu và cấp chứng chỉ công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình ngoại ngữ;

b) Chương trình tin học ứng dụng;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu người học.

2. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

4. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức, viên chức và HSSV, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc trung tâm;

7. Xây dựng và tổ chức quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.

8. Quản lý, sử dụng tài sản được giao; đề xuất bổ sung, sửa chữa tài sản để đảm bảo yêu cầu công tác, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo qui định của nhà trường;

10. Điều tra nhu cầu và tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho sinh viên, cán bộ, giảng viên, chuyên viên trường và theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài trường.

11.Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

12. Quản lý công chức viên chức và người học thuộc trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng;

13. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

14. Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm và nhiệm vụ chung của nhà trường.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, nhà B1 trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204 6 295 386