Kế hoạch thi chứngchỉ CNTTCB, Tiếng Anh B ngày 19,20/10/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1461 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản , ngày 19-10-2019

1462 KH kiểm tra và danh sách phòng kiểm tra kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, ngày 20-10-2019