Kế hoạch thi chứngchỉ CNTTCB ngày 10/11/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1527 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt 10-11-2019