Kế hoạch thi chứngchỉ CNTTCB ngày 04&05/01/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

1686 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi 04,05-01-2020