Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 29/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp CC đợt thi ngày 29.8.2020

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 29.8.2020

 

Attachments