Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 19/5/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 19.5.2020

230 QĐ vv cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 19-5-2020