Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 19/10/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1015 QĐ vv cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, ngày 19-10-2019

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 19.10.2019