Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 14/11/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

836. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 14.11.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 14.11